LC com s.r.o. – Firemní blog

Nabídka zaměstnání – Omítkář

Nabídka celoroční pracovní příležitosti: Firma LC com s.r.o. hledá omítkáře. Více info na tel. +420 731 145 014 nebo v kontaktech.


Spuštění nových webových stránek

Společnost LC com s.r.o. oficiálně zahajuje provoz svých nových webových stránek a webových stránek svých divizí. Cílem tohoto kroku je přiblížit naše služby více koncovému uživateli, než tomu bylo doposud. I díky tomu nás nyní můžete najít také na Facebook.com. Webové stránky by měly být přehlednější, intuitivnější a zejména lépe optimalizované pro vyhledávače.

V první řadě byl vytvořen tento blog, respektive blog firmy LC com s.r.o. Zde budete v budoucnu nacházet všechna oficiální vyjádření společnosti, novinky na poli technologií a nabízených služeb, soukromé články vedení společnosti a také fotografie a informace k realizovaným zakázkám. I ty by Vás mohli inspirovat k vlastní realizaci.

Společnost LC com s.r.o. se zabývá několika různými obory, které však spolu relativně úzce souvisí. V první řadě můžete využít nabídky komínového centra v Rakovníku, tedy divize Komíny Rakovník. Tato divize se zabývá kompletními kominickými službami – tedy revize komínů a spalinových cest, stavba komínů, opravy a vložkování komínů, nerezové komíny, opravy nadstřešních částí, dopojení spotřebičů, odborná montáž komínů a spoustou dalšího.

Druhá divize, Omítky a podlahy, se, jak již název napovídá, zabývá v první řadě těmito službami: strojní omítání, omítky gräfix, lité podlahy a vytápěné podlahy.

V blízké době budou spuštěny také hlavní webové stránky společnosti, ze kterých se souhrnně dozvíte o všech aktivitách, službách a informacích spojených s celou společností. Rozhodněte nás i nadále sledujte. Čtenáři tohoto blogu budou mít v budoucnu zvláštní výhody v případě využití některých z našich služeb a zároveň budou mít stále aktuální informace o nových trendech a technologiích.


Sbírka zákonů č. 91/2010

Nařízení vlády

ze dne 1. března 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
§ 2 Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.
§ 3 Čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Lhůty čištění – tabulka

§ 5 Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, d) po komínovém požáru, e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
§ 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
§ 7 Vypalování komína
(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.
(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
§ 8 Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.
§ 9 Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.